Anunțuri

Contribuții

Telefon

 • (+40) 761.810.100

Mesagerie

#ceata (freenode)

Corespondență

info@ceata.org

Liste de discuții

liste.ceata.org

Spațiu de lucru

Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C (Sponge, la parterul lui ActiveWatch)

Recomandăm

Susținem

Statutul Fundației Ceata

Preambul

În scopul acestui Statut, se vor defini următorii termeni:

(1) Lucrările artistice sunt lucrări de artă precum texte literare, desene, fotografii, muzică și filme.

(2) Lucrările tehnice sunt lucrări de știință și tehnologie precum articole tehnico-științifice, documentații tehnice, programe de calculator și dispozitive electronice.

(3) Utilizatorii de lucrări artistice și tehnice sunt persoane care folosesc copii ale acestor lucrări.

(4) Libertățile utilizatorilor pe care le vizăm sunt de a putea folosi, studia, copia, modifica și (re)distribui lucrări artistice și tehnice, inclusiv în scopuri comerciale.

(5) Licențele libere sunt cesiuni neexclusive de drepturi patrimoniale de autor care se aplică lucrărilor artistice sau tehnice și stabilesc libertățile utilizatorilor definite la punctul 4.

(6) Licențele libere nepermisive sunt licențe libere care nu permit anularea vreunei libertăți stabilite de deținătorii drepturilor de autor, în detrimentul utilizatorilor de lucrări derivate.

(7) Lucrările libere sunt lucrările artistice și tehnice publicate de deținătorii drepturilor de autor sub licențe libere.

(8) Lucrările artistice libere și lucrările culturale libere se referă la același concept. Totalitatea acestor lucrări formează arta liberă sau cultura liberă, termeni pentru același concept. Muzica liberă și filmele libere sunt exemple de lucrări artistice libere sau lucrări culturale libere și fac parte din arta liberă sau cultura liberă.

(9) Lucrările tehnice libere sunt articole tehnico-științifice libere, specificații tehnice libere, documentații tehnice libere, programe libere și dispozitive libere. Termenul de tehnologii libere se referă la astfel de lucrări tehnice libere.

(10) Standardele deschise sunt standarde tehnice complete, disponibile public pentru a putea fi implementate în mod gratuit în lucrări tehnice. Standardele deschise sunt esențiale pentru tehnologiile libere.

(11) Eliberarea artelor și tehnologiilor presupune sensibilizarea sau convingerea deținătorilor drepturilor de autor să (re)publice lucrările realizate sub licențe libere.

Cap. I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Fundația

(1) Pe baza Actului constitutiv, TURBUREANU TIBERIU-CONSTANTIN, cetățean român [...] a înființat FUNDAȚIA CEATA pentru realizarea unui scop de interes comunitar în conformitate cu prezentul Statut.

(2) FUNDAȚIA CEATA este organizație neguvernamentală și nonprofit, persoană juridică română de drept privat, apolitică și independentă, înființată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005.

Art. 2 - Denumirea și deviza

(1) Denumirea Fundației este FUNDAȚIA CEATA, denumită în continuare Fundația.

(2) Disponibilitatea denumirii Fundației a fost verificată de Ministerul Justiției conform dovezii disponibilității denumirii nr. 115237 din data de 24.08.2012.

(3) În toate actele și înscrisurile privind activitatea Fundației, denumirea acesteia va fi Fundația Ceata. Denumirea scurtă folosită de Fundație va fi Ceata.

(4) Deviza Fundației este „Ceata eliberează artele și tehnologiile actuale”, al cărei acronim (recursiv) este „Ceata”.

Art. 3 - Sediul

(1) Sediul Fundației este în mun. București, str. Calea Călărașilor nr. 57, et. 2, ap. 2, sector 3.

(2) Sediul Fundației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, luată potrivit legii și prezentului Statut.

Art. 4 - Durata de funcționare

Durata de funcționare a Fundației este nelimitată.

Art. 5 - Patrimoniul inițial

(1) Patrimoniul Fundației este alcătuit dintr-un activ patrimonial inițial în valoare de 75.000 de lei, reprezentând aportul în numerar al Fondatorului.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română, pe numele Fundației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Art. 6 - Scopul

(1) Scopul Fundației este să elibereze utilizatorii români de restricțiile din artă și din tehnologie, cu respectarea legislației române în vigoare.

(2) Schimbarea scopului Fundației se face de Fondator, doar dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte sau dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 7 - Obiectivele

(1) Să realizeze lucrări artistice exclusiv sub licențe libere nepermisive.

(2) Să realizeze lucrări tehnice exclusiv sub licențe libere nepermisive.

(3) Să aducă contribuții sub licențe libere la lucrări libere realizate de alte părți.

(4) Să redacteze texte literare și documentații în limba română fără a folosi barbarisme, exclusiv sub licențe libere nepermisive.

(5) Să traducă texte literare și documentații din alte limbi în limba română fără a folosi barbarisme, dacă și numai dacă traducerea poate fi licențiată liber.

(6) Să cerceteze și să aducă inovații în artă și în tehnologie, fără a breveta vreun rezultat astfel obținut.

(7) Să propună exclusiv standarde deschise pentru inovațiile aduse în artă și în tehnologie.

(8) Să aducă contribuții la standardele deschise propuse de alte părți.

(9) Să susțină, inclusiv financiar, persoane fizice și juridice care contribuie la atingerea obiectivelor 1-8.

(10) Să folosească exclusiv lucrări libere în organizarea și proiectele Fundației.

(11) Să folosească exclusiv standarde deschise în lucrările libere realizate și folosite de Fundație.

(12) Să apere drepturile utilizatorilor la viață privată și de protecție a datelor cu caracter personal.

(13) Să elibereze lucrările realizate de alte părți, prin eforturi susținute de activism.

(14) Să reacționeze la demersurile ce amenință libertățile utilizatorilor de calculator și de Internet.

(15) Să organizeze evenimente publice de promovare exclusiv a lucrărilor libere și a libertăților utilizatorilor.

(16) Să participe la evenimente publice și private pentru promovarea exclusiv a lucrărilor libere și a libertăților utilizatorului.

(17) Să organizeze programe educaționale exclusiv în domeniile lucrări libere, standarde deschise și licențe libere.

(18) Să organizeze concursuri de lucrări exclusiv sub licențe libere nepermisive, care se bazează exclusiv pe standarde deschise.

(19) Să organizeze programe pentru întreprinzători, în vederea realizării de lucrări libere bazate exclusiv pe standarde deschise.

(20) Să deschidă și să administreze medii de comunicație în masă a informațiilor exclusiv despre lucrări libere, libertățile utilizatorilor și standarde deschise.

(21) Să colaboreze cu alte organizații și inițiative formale și informale, pentru profit și nonprofit, guvernamentale și neguvernamentale din România și din străinătate pentru atingerea scopului Fundației.

Art. 8 - Filiale, afilieri și asocieri

(1) Fundația își poate constitui filiale, potrivit legii, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu.

(2) Fundația se poate afilia sau asocia la federații și alte structuri asociative, potrivit legii, pe baza hotărârii Consiliului Director, păstrându-și propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

Cap. II - RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE FUNDAȚIEI

Art. 9 - Resursele patrimoniale

(1) Patrimoniul Fundației se poate compune din bunuri mobile, imobile, bunuri bănești, drepturi patrimoniale de autor, titluri de credite și de altă natură permisă de lege.

(2) Veniturile Fundației provin din:

 • (a) donații, sponsorizări și legate;
 • (b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii;
 • (c) ajutoare și împrumuturi nerambursabile din surse externe;
 • (d) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 • (e) alte venituri, provenite din activitatea fără scop lucrativ;
 • (f) venituri realizate din activități economice directe;
 • (g) alte surse prevăzute de lege.

(3) Fundația poate desfășura activități economice directe în condițiile prevăzute de lege, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu obiectivele Fundației, precum:

 • (a) editarea, publicarea și difuzarea de lucrări literare, documentație tehnică și economică, reviste, cărți și materiale promoționale, referitoare la activitățile specifice derulate de către Fundație;
 • (b) organizarea de seminarii, colocvii, conferințe în legătură cu obiectivele Fundației, ca și a unor programe de instruire, formare și perfecționare pentru atingerea obiectivelor Fundației.

(4) Donațiile și sponsorizările trebuie să fie în concordanță cu obiectivele Fundației și sunt supuse acceptării de către Consiliul Director.

Art. 10 - Cheltuielile

(1) Cheltuielile se efectuează exclusiv pentru realizarea obiectivelor Fundației.

(2) Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare și se aprobă de către Consiliul Director sau de persoanele pe care Consiliul Director le însărcinează cu aprobarea cheltuielilor.

Art. 11 - Gestiunea financiară

(1) Responsabilitatea pentru gestiunea financiară îi revine Consiliului Director.

(2) Documentele bancare vor purta ștampila Fundației și vor fi semnate de către Președinte.

Cap. III - MEMBRII FUNDAȚIEI

Art. 12 - Categoriile de membri

Fundația are următoarele categorii de membri:

 • (a) membrul Fondator, persoana care a înființat Fundația prin Actul Constitutiv;
 • (b) membrii Consiliului Director, minim 3 persoane însărcinate de Fondator cu conducerea și administrarea Fundației;
 • (c) membri voluntari, contribuitori voluntari la proiectele Fundației recunoscuți pentru activitatea lor;
 • (d) membri susținători, contribuitori cu donații lunare în bani necesari realizării obiectivelor Fundației;
 • (e) membri onorifici, personalități în domeniu care își aduc aportul semnificativ la dezvoltarea și sprijinirea Fundației.

Art. 13 - Dobândirea calității de membru

Calitatea de membru al Fundației se dobândește astfel:

 • (a) pentru membrii Consiliului Director, prin învestire directă de către Fondator;
 • (b) membrii voluntari sunt recunoscuți oficial de către Consiliul Director în urma contribuțiilor efective la activitățile Fundației;
 • (c) membrii susținători sunt recunoscuți oficial de către Consiliul Director în urma contribuțiilor materiale la activitățile fundației;
 • (d) membrii onorifici sunt desemnați de către Consiliul Director prin Hotărâri ale Consiliului Director.

Art. 14 - Încetarea calității de membru

(1)

 • (a) membrii Consiliului Director își încetează activitatea în cadrul Consiliului Director după un mandat de 2 ani, dacă nu sunt reînvestiți de Fondator;
 • (b) membrii voluntari încetează a mai fi recunoscuți oficial în condițiile necontribuirii timp de un semestru la activitățile Fundației;
 • (c) membrii susținători încetează a mai fi recunoscuți oficial în condițiile necontribuirii materiale timp de un trimestru;
 • (d) membrii onorifici care au acționat contra scopului Fundației sau contra intereselor Fundației își pierd această calitate prin Hotărâri ale Consiliului Director.

(2) În afara mandatelor sau termenelor stabilite, calitatea de membru al Consiliului Director poate fi suspendată oricând prin demisie sau de Fondator, pentru neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezentul Statut, pentru acționarea contra scopului Fundației sau pentru acționarea contra intereselor Fundației.

(3) În afara mandatelor sau termenelor stabilite, calitatea de membru voluntar, susținător sau onorific poate fi suspendată oricând prin:

 • (a) Hotărâre a Consiliului Director;
 • (b) cerere scrisă a membrului care dorește să se retragă din cadrul Fundației.

Cap. IV - CONDUCEREA ȘI CONTROLUL FUNDAȚIEI

Art. 15 - Atribuțiile Fondatorului

(1) Fondatorul este persoana care a înființat Fundația prin Actul constitutiv.Calitatea de fondator nu se moștenește.

(2) Fondatorul are următoarele atribuții:

 • (a) definește scopul și obiectivele Fundației;
 • (b) desemnează și modifică componența Consiliului Director;
 • (c) poate modifica scopul Fundației în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Statut;
 • (d) alte atribuții pregăzute de lege.

Art. 16 - Atribuțiile Consiliului Director

(1) Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al Fundației pe parcursul existenței acesteia, format din mimin 3 membri.

(2) Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • (a) stabilește strategia generală și programele Fundației;
 • (b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 • (c) alege și revocă Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori;
 • (d) decide înființarea de filiale, afilierea și asocierea la federații și alte structuri asociative;
 • (f) execută bugetul de venituri și cheltuieli;
 • (g) adoptă un regulament de organizare internă care detaliază atribuțiile fiecărui membru al Consiliului Director;
 • (h) aprobă organigrama și strategia de personal a Fundației;
 • (i) modifică Statutul Fundației în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Statut;
 • (j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în prezentul Statut.

Art. 17 - Atribuțiile Președintelui

(1) Președintele este membrul Consiliului Director învestit direct de Fondator în funcția de Președinte.

(2) Pe lângă atribuțiile de membru al Consiliului Director, Președintele are următoarele atribuții:

 • (a) convoacă Consiliul Director;
 • (b) prezidează ședințele Consiliului Director;
 • (b) reprezintă Fundația în relațiile cu terții;
 • (c) poartă ștampila Fundației;
 • (d) încheie acte juridice în numele și pe seama Fundației, conform Hotărârilor Consiliului Director;
 • (e) încheie documente bancare în numele și pe seama Fundației, conform Hotărârilor Consiliului Director;
 • (f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut.

Art. 18 - Ședințele Consiliului Director

(1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(2) Ședințele pot fi desfășurate într-un spațiu fizic, prin intermediul Internetului sau în ambele modalități concomitent.

Art. 19 - Convocarea Consiliului Director

Consiliul Director se convoacă de către Președinte printr-un anunț public, cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii. Convocarea cuprinde ordinea de zi preliminară, ziua și ora.

Art. 20 - Hotărârile Consiliului Director

(1) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu votul majorității relative a membrilor Consiliului Director. Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.

(2) În cazuri de excepție, când un membru al Consiliului Director nu poate participa la o ședință a Consiliului Director, acesta are dreptul să acorde împuternicire scrisă, pe hârtie sau electronică, de reprezentare unui alt membru al Consiliului Director.

(3) Hotărârile Consiliului Director se consemnează într-un registru special constituit.

Art. 21 - Desemnarea și modificarea componenței Consiliului Director

Desemnarea și modificarea componenței Consiliului Director este atribuția exclusivă a Fondatorului.

Art. 22 - Controlul financiar

(1) Controlul financiar intern al Fundației este realizat de către un Cenzor sau o Comisie de cenzori alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(2) Membrii Consiliului Director și Președintele nu pot cumula funcția pe care o ocupă în cadrul Fundației cu cea de Cenzor.

Art. 23 - Atribuțiile Cenzorului sau ale Comisiei de cenzori

În realizarea competențelor sale, Cenzorul/ Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 • (a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundației;
 • (b) întocmește raportul anual cu privire la situația financiară a Fundației și orice alte rapoarte consideră necesar, urmând să le prezinte Consiliului Director;
 • (c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • (d) îndeplinește orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii și prevederilor prezentului Statut.

Cap. V - DIZOLVAREA FUNDAȚIEI

Art. 24 - Dizolvarea Fundației

În cazul dizolvării Fundației, bunurile și drepturile de autor rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri și drepturi de autor pot fi transmise doar către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop asemănător, printr-o procedură stabilită de Consiliul Director al Fundației.

Cap. VI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 25 - Modificarea Statutului

Statutul Fundației poate fi modificat de către Consiliul Director prin majoritatea absolută a membrilor Consiliul Director, la propunerea fondatorului, a membrilor Consiliul Director sau în urma apariției unor noi reglementări sau solicitări legale.

Art. 26 - Completarea Statutului

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii.

FONDATOR,

TURBUREANU TIBERIU-CONSTANTIN

2013, 2014 - Fundația Ceata este titularul drepturilor de autor asupra acestei lucrări.

Textul și imaginile din pagină sunt libere (CC BY-SA). Codul sursă al paginii și programul de generare sunt libere (GNU AGPL).

Oricine este liber să folosească, să copieze, să modifice și să (re)distribuie această lucrare în condițiile licențelor de mai sus.